Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene informatie

Directeur van Publicatie :
Kivu Travel sarl
Avenue Tshopo, Goma, RD Congo
Email : info@kivutravel.com

2. Preambule

Het gebruik van de site houdt in dat de gebruiker zich automatisch en onherroepelijk aansluit bij de gebruiksvoorwaarden, voorwaarden en waarschuwingsberichten die op de site aanwezig zijn. Wij behouden ons het recht voor om delen ervan te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is aan u om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door uw voortgezette gebruik van de website, ongeacht of u dergelijke wijzigingen hebt beoordeeld of niet. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag u onze site niet gebruiken.

3. Beperkte toegang

Tenzij anders vermeld, verleent KIVU TRAVEL de gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, voor het gebruik en het bekijken van deze website en de documenten die deze bevat voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, die moeten voldoen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Het downloaden van de inhoud naar uw computer geeft u geen eigendomsrechten op dergelijke inhoud. Het is ten strengste verboden de inhoud te wijzigen of voor andere doeleinden te gebruiken, met name in gedrukte vorm, of deze te gebruiken op een andere website of op een ander computernetwerk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIVU TRAVEL. Door gebruik te maken van deze Website gaat u ermee akkoord geen gebruik te maken van een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces om webpagina's van onze Website of enige inhoud daarvan te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIVU TRAVEL. U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U verbindt zich er verder toe geen enkele manipulatie uit te voeren die een onredelijke of onevenredige belasting van de infrastructuur van de Website met zich meebrengt. In geval van frauduleus gebruik van deze Website door een gebruiker, kan KIVU TRAVEL de gebruiker het recht op toegang tot de Website ontnemen. KIVU TRAVEL kan ook frauduleus gebruik vervolgen.

4. Informatie over producten en diensten

KIVU TRAVEL kan de informatie op deze site over producten en diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze informatie wordt verstrekt zonder enige garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik.

5. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

KIVU TRAVEL verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen, met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden worden doorgegeven.

Wanneer u deze site bezoekt, kunt u ons een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens over u verstrekken om ons in staat te stellen te reageren op uw verzoek om informatie, of om u de gevraagde goederen of diensten te leveren, of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en/of nieuwe producten en diensten. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor KIVU TRAVEL. Deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

Tijdens uw bezoek aan deze site maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die ons in staat stellen om bepaalde informatie over uw bezoek te registreren, die wij bij uw volgende bezoek kunnen lezen. Dit bespaart u met name het opnieuw invoeren van de informatie die u al hebt verstrekt bij het invullen van een vragenlijst en stelt ons in staat om u gerichte informatie te verstrekken. De bewaartermijn voor deze informatie is 12 maanden.

6. Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten
Alle informatie of documenten op de site en alle voor de site gecreëerde elementen zijn ofwel eigendom van de onderneming die de site publiceert of van haar dochterondernemingen of filialen, ofwel onderworpen aan de gebruiksrechten, reproductie- en vertegenwoordigingsrechten die aan deze laatste zijn toegekend. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan de wetten ter bescherming van het auteursrecht zodra ze op deze site ter beschikking van het publiek worden gesteld. Geen enkele licentie, noch enig ander recht dan dat van het raadplegen van de site, wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

De reproductie van de documenten op de site is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor strikt persoonlijk gebruik door de gebruiker: elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande toestemming en vervalt aan het einde van de gebruiksperiode.

Onderscheidende tekenen

Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken die in deze site worden genoemd (® en TM-producten) eigendom van de onderneming die de site publiceert of van haar dochterondernemingen en filialen. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming die de site publiceert.

7. Hypertekstkoppelingen

Activerende koppelingen

De onderneming die de site publiceert en haar dochterondernemingen en filialen wijzen formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbieden. Deze links worden de gebruikers van deze site aangeboden als een service. De beslissing om de links te activeren behoort uitsluitend toe aan de gebruikers van de site.

8. Beperkingen van de aansprakelijkheid

De informatie en aanbevelingen op deze site worden u te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt geacht correct te zijn op het moment dat u deze bekijkt. De onderneming die de site publiceert of haar dochterondernemingen en filialen zijn echter geen vertegenwoordiger of garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. De gebruiker neemt de risico's van het door hem of haar verstrekte krediet volledig op zich.

Deze informatie wordt u verstrekt op voorwaarde dat u of een andere persoon die deze informatie ontvangt, het belang ervan voor een bepaald doel kan bepalen alvorens deze informatie te gebruiken. In geen geval zal de uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van het gebruik of het vertrouwen op deze informatie of enig product waarnaar in deze informatie wordt verwezen.

Deze informatie mag niet worden beschouwd als een aanbeveling voor het gebruik van informatie, producten, procedures, apparatuur of formuleringen die in strijd zijn met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk. De uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen wijzen alle verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, indien het gebruik van deze informatie inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of gedeponeerd handelsmerk. Er wordt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, gegeven met betrekking tot de verhandelbaarheid van de verstrekte informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, noch met betrekking tot de producten of diensten waarnaar in deze informatie wordt verwezen.

De informatie op de site, inclusief prijsinformatie, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Ondanks alle inspanningen die de uitgever van de site of zijn dochterondernemingen en filialen leveren om correcte en actuele informatie te verspreiden, is het mogelijk dat er fouten en/of typefouten op de site staan. Het uitgeversbedrijf van de site of zijn dochterondernemingen en filialen behouden zich het recht voor om de inhoud van hun sites op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.